عقد تورق برای تأمین نقدینگی از منظر فقهای امامیه
44 بازدید
محل نشر: فقه اهل بیت » بهار 1391 - شماره 69 (35 صفحه - از 41 تا 75)
نقش: نویسنده
سال نشر: 00/0/0
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
تورق عقدی است که با هدف تأمین منابع مالی و نقدینگی صورت می گیرد و در بیشتر مذاهب فقهی به عنوان بخشی از بیع العینه مورد بحث قرار گرفته است. اخیرا در برخی از بانک های کشورهای عربی از این عقد استفاده می شود که اجرای آن موافقان و مخالفانی در میان اندیشمندان اهل سنت دارد. با توجه به کاربرد این عقد در تأمین نقدینگی و سرمایه در گردش بازرگانان و تولید کنندگان، مناسب است جواز آن از منظر فقهای امامیه نیز مورد بررسی قرار گیرد. در این مقاله به استخراج دیدگاه امامیه با استفاده از منابع فقهی پرداخته شده است. نتایج به دست آمده نشان می دهد نه تنها دلایل قابل اتکایی بر عدم صحت این عقد و مخالفت آن با عمومات و اطلاقات وجود ندارد، بلکه برای تأیید صحت این عقد می توان از آثار متعدد علمی فقهای امامیه استفاده کرد. کلیدواژه ها : عقد تورق ،بیع العینه ،فقه امامیه