مزایای وجوه مالی اسلامی (خمس و زکات) برای تطبیق بر مالیات بر ارزش افزوده (VAT)
37 بازدید
محل نشر: دانشگاه مفید و سازمان مالیاتی
نقش: نویسنده
سال نشر: 00/0/0
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی