تنافی بین عبادیت و وجوب اخذ در مالیات های اسلامی
51 بازدید
محل نشر: دانشگاه مفید و سازمان مالیاتی
نقش: نویسنده
سال نشر: 00/0/0
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی