آشنایی با اندیشه های اقتصادی خواجه نظام الملک بر اساس کتاب سیاست نامه
45 بازدید
محل نشر: دانش پژوهان
نقش: نویسنده
سال نشر: 00/0/0
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی